تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقاله 96/10/29

آخرین مهلت واریز هزینه ها 96/11/05

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 96/11/05

شروع همایش 96/11/29